Pro základní funkčnost, zpříjemnění používání webu, analytické účely a v případě udělení souhlasu také pro účely cílení reklamy využíváme soubory cookies. Nastavení vlastních preferencí cookies můžete kdykoli upravit odkazem ve spodní části stránek.

Odmítnout vše můžete zde.

KONTAKTY

HEATSHOP
Staré Čívice 1E
Pardubice 530 06
tel: +420 776 501 722
info@heatshop.cz
ID datové schránky: 9s9eri

ZBOŽÍ V AKCI

naše cena 7 647 Kč
skladem
naše cena 36 684 Kč
skladem
naše cena 5 379 Kč
skladem

Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY HEATSHOP

Dodavatel: David Řezníček, osoba podnikající podle platného živnostenského oprávnění

se sídlem: Staré Čívice 1E, Pardubice, PSČ 530 06

IČ: 02281015

DIČ: CZ7910093345 (dále jen Dodavatel)

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.heatshop.cz.

 1. Úvodní ustanovení

  1. Kontaktní údaje Dodavatele: adresa pro doručování: Pardubice, Staré Čivice 1E, PSČ 530 06, adresa elektronické pošty:info@heatshop.cz, tel: + 420 776 501 722, kontaktní osoba: David Řezníček.

  2. Tyto obchodní podmínky (dále jen Obchodní podmínky) Dodavatele upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění (dále jen ObčZ) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě smlouvy (dále jen Smlouva) uzavírané mezi Dodavatelem a jinou fyzickou osobou (dále jen Zákazník) prostřednictvím internetového obchodu Dodavatele. Internetový obchod je Dodavatelem provozován na webové stránce umístněné na internetové adrese www.heatshop.cz (dále jen webová stránka), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen webové rozhraní obchodu).

  3. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od Dodavatele, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

  4. Předmětem Smlouvy jsou výrobky dodávané Dodavatelem uvedené na webové stránce (dále jen Zboží) a služby spojené s dodávkou.

  5. Ustanovení odchylná od Obchodních podmínek je možné sjednat ve Smlouvě. Odchylná ujednání ve Smlouvě mají přednost před ustanoveními Obchodních podmínek.

  6. Ustanovení Obchodních podmínek jsou nedílnou součástí Smlouvy. Smlouva a Obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

  7. Znění Obchodních podmínek může Dodavatel v přiměřeném rozsahu měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu platnosti a účinnosti předchozího znění Obchodních podmínek. Každá změna Obchodních podmínek bude Zákazníkovi, který již uzavřel Smlouvu a Smlouva je účinná, oznámena na elektronickou adresu Zákazníka. Zákazník má právo odmítnout změnu a od Smlouvy odstoupit ve lhůtě do 14 dnů od doručení písemného oznámení o změně Obchodních podmínek, a to dále uvedeným způsobem.

 2. Uživatelský účet

  1. Na základě registrace Zákazníka provedené na webové stránce může Zákazník přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může Zákazník provádět objednávání Zboží (dále jen uživatelský účet). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může Zákazník provádět objednávání Zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

  2. Při registraci na webové stránce a při objednávání Zboží je Zákazník povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je Zákazník při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené Zákazníkem v uživatelském účtu a při objednávání Zboží jsou Dodavatelem považovány za správné.

  3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Zákazník je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

  4. Zákazník není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetí osobě.

  5. Dodavatel může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy Zákazník svůj uživatelský účet déle než 12 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy Zákazník poruší své povinnosti ze Smlouvy (včetně povinností plynoucích z Obchodních podmínek).

  6. Zákazník bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení Dodavatele, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetí osoby.

 3. Uzavření Smlouvy

  1. Veškerá prezentace Zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a Dodavatel není povinen uzavřít Smlouvu ohledně tohoto Zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 ObčZ se nepoužije.

  2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o Zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého Zboží. Ceny Zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny Zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost Dodavatele uzavřít Smlouvu za individuálně se Zákazníkem sjednaných podmínek, např. i v důsledku Dodavatelem nepředvídatelné změny okolnosti existující mimo osobní nebo majetkové poměry Dodavatele.

  3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním Zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním Zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je Zboží doručováno v rámci území České republiky.

  4. Pro objednání Zboží vyplní Zákazník objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

   1. objednávaném Zboží (objednávané Zboží „vloží“ Zákazník do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

   2. způsobu úhrady kupní ceny Zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného Zboží a

   3. informace o nákladech spojených s dodáním Zboží (dále společně jen jako Objednávka).

  5. Před zasláním Objednávky Dodavateli je Zákazníkovi umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do Objednávky vložil, a to i s ohledem na možnost zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do Objednávky. Objednávku odešle Zákazník Dodavateli kliknutím na tlačítko „dokončit“. Údaje uvedené v Objednávce jsou Dodavatelem považovány za správné.

  6. Odeslání Objednávky se považuje za takový úkon Zákazníka, který nepochybným způsobem identifikuje objednávané Zboží, kupní cenu, osobu Zákazníka, způsob úhrady kupní ceny, a je pro smluvní strany závazným návrhem Smlouvy. Podmínkou platnosti Objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři, seznámení se s těmito Obchodními podmínkami na webové stránce a potvrzení Zákazníka o tom, že se s těmito Obchodními podmínkami seznámil.

  7. Dodavatel neprodleně po obdržení Objednávky obdržení Zákazníkovi potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty Zákazníka uvedenou v uživatelském rozhraní či v Objednávce (dále jen elektronická adresa Zákazníka).

  8. Dodavatel je vždy oprávněn v závislosti na charakteru Objednávky (množství Zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat Zákazníka o dodatečné potvrzení Objednávky (například písemně či telefonicky).

  9. Návrh Smlouvy ve formě Objednávky má platnost patnáct dnů.

  10. Smluvní vztah mezi Dodavatelem a Zákazníkem vzniká doručením potvrzení o přijetí Objednávky (akceptací), jež je Dodavatelem zasláno Zákazníkovi elektronickou poštou na adresu elektronické pošty Zákazníka.

  11. V případě, že některý z požadavků uvedených v Objednávce nemůže Dodavatel splnit, zašle Zákazníkovi na elektronickou adresu Zákazníka pozměněnou nabídku s uvedením možných variant Objednávky a vyžádá si písemné stanovisko Zákazníka.

  12. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh Smlouvy a Smlouva je v takovém případě uzavřena až akceptací Zákazníka prostřednictvím elektronické pošty Zákazníka.

  13. Zákazník souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Smlouvy. Náklady vzniklé Zákazníkovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Zákazník sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

 4. Cena Zboží a platební podmínky

  1. Cenu Zboží a případné náklady spojené s dodáním Zboží dle Smlouvy může Zákazník uhradit Dodavateli podle vlastní volby Zákazníka následujícími způsoby:

Začátek formuláře

 v hotovosti v sídle/provozovně Dodavatele

 v hotovosti na dobírku v místě určeném Zákazníkem v Objednávce;

 bezhotovostně převodem na účet Dodavatele č. ú.: 107-6230210297/0100, vedený u společnosti Komerční banka, a.s. (dále jen účet Dodavatele);

 bezhotovostně prostřednictvím platebního systému

 bezhotovostně platební kartou;

 prostřednictvím úvěru poskytnutého třetí osobou.

Konec formuláře

  1. Společně s kupní cenou je Zákazník povinen zaplatit Dodavateli také náklady spojené s balením a dodáním Zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním Zboží.

  2. Dodavatel nepožaduje od Zákazníka zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení tohoto čl. 4 odst. 6 Obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu Zboží předem.

  3. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí Zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 5 dnů od uzavření Smlouvy.

  4. V případě bezhotovostní platby je Zákazník povinen uhrazovat kupní cenu Zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek Zákazníka uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet Dodavatele.

  5. Dodavatel je oprávněn, zejména v případě, že ze strany Zákazníka nedojde k dodatečnému potvrzení Objednávky (čl. 3. odst. 8), nebo jde o Zákazníka, který při plnění v předchozím případě uzavřené Smlouvy porušil jakoukoliv povinnost sjednanou Smlouvou, zejména, pokud odmítl převzetí Zboží sjednaným způsobem anebo ve sjednaném místě anebo nezaplatil kupní cenu sjednaným způsobem, a požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním Zboží Zákazníkovi. Ustanovení § 2119 odst. 1 ObčZ se nepoužije.

  6. Případné slevy z ceny Zboží poskytnuté Dodavatelem Zákazníkovi nelze vzájemně kombinovat.

  7. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví Dodavatel ohledně plateb prováděných na základě Smlouvy Zákazníkovi daňový doklad – fakturu. Dodavatel je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví Dodavatel Zákazníkovi po uhrazení ceny Zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu Zákazníka.

  8. V případě nevyzvednutí Zboží ve sjednaném čase a místě je Zákazník povinen zaplatit Dodavateli náklady na dodání Zboží představující rozdíl v ceně dopravy, kterou si Zákazník zvolil a cenou nejlevnější dopravy nabízenou Dodavatelem. Dodavatel vyúčtuje Zákazníkovi náhradu nákladů daňovým dokladem doručeným Zákazníkovi a Zákazník se zavazuje náhradu nákladů podle pokynů na daňovém dokladu Dodavateli zaplatit.

 1. Odstoupení od Smlouvy

  1. Zákazník bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 ObčZ nelze mimo jiné odstoupit od Smlouvy:

   1. o dodávce Zboží, jehož cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli Dodavatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od Smlouvy,

   2. o dodávce Zboží, které bylo upraveno podle přání Zákazníka nebo pro jeho osobu,

   3. o dodávce Zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,

   4. o dodávce Zboží v uzavřeném obalu, které Zákazník z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.

  2. Nejedná-li se o případ uvedený v tomto čl. 5. odst. 1 či o jiný případ, kdy nelze od Smlouvy odstoupit, má Zákazník v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 ObčZ právo od Smlouvy písemně odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí Zboží, přičemž v případě, že předmětem Smlouvy je několik druhů Zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky Zboží. Odstoupení od Smlouvy musí být Dodavateli odesláno nejpozději poslední den lhůty.

  3. Pro odstoupení od Smlouvy může Zákazník využit vzorový formulář poskytovaný Dodavatelem na jeho stránkách. Na stránkách Dodavatele jsou rovněž zveřejněny samostatně podmínky pro odstoupení od Smlouvy (adresa pro doručení). Pro doručení platí ustanovení čl. 11 těchto Obchodních podmínek. Dodavatel potvrdí Zákazníkovi bez zbytečného odkladu v textové podobě přijetí odstoupení od Smlouvy.

  4. V případě odstoupení od Smlouvy (zejména dle čl. 5. odst. 2 Obchodních podmínek) se Smlouva od počátku ruší. Zboží musí být Dodavateli vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od Smlouvy Dodavateli. Zákazník nese náklady spojené s navrácením Zboží, v případě, kdy Zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

  5. V případě odstoupení od Smlouvy (zejména dle čl. 5. odst. 2 Obchodních podmínek) vrátí Dodavatel peněžní prostředky přijaté od Zákazníka do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od Smlouvy, a to stejným způsobem, jakým je Dodavatel od Zákazníka přijal. Dodavatel je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté Zákazníkem již při vrácení Zboží Zákazníkem či jiným způsobem, pokud s tím Zákazník bude souhlasit a nevzniknou tím Zákazníkovi další náklady. Odstoupí-li Zákazník od Smlouvy, Dodavatel není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Zákazníkovi dříve, než mu Zákazník Zboží vrátí nebo prokáže, že Zboží odeslal na adresu Dodavatele.

  6. Do doby převzetí Zboží Zákazníkem je Dodavatel i Zákazník oprávněn od Smlouvy odstoupit i v případě, že Dodavatel není schopen Zákazníkovi Zboží dodat za původně mezi Dodavatelem a Zákazníkem sjednanou kupní cenu v důsledku Dodavatelem nepředvídatelné změny okolností stojící mimo osobní anebo majetkové poměry Dodavatele, tj. zejména v důsledku navýšení ceny vstupů anebo nákladů na výrobu Zboží, anebo v důsledku navýšení ceny energií anebo služeb spojených s dodávkou Zboží, tuto skutečnost Dodavatel Zákazníkovi písemně oznámí bez zbytečného odkladu poté, co ji zjistí, a to na elektronickou adresu Zákazníka, a Zákazník nepřistoupí na jednostranné navýšení kupní ceny Zboží Dodavatelem. V takovém případě vrátí Dodavatel Zákazníkovi kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený Zákazníkem.

  7. Je-li společně se Zbožím poskytnut Zákazníkovi dárek, je darovací smlouva mezi Dodavatelem a Zákazníkem uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od Smlouvy Zákazníkem, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a Zákazník je povinen spolu se Zbožím Dodavateli vrátit i poskytnutý dárek.

 2. Přeprava a dodání Zboží

  1. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku Zákazníka, nese Zákazník riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

  2. Je-li Dodavatel podle Smlouvy povinen dodat Zboží na místo určené Zákazníkem v Objednávce, je Zákazník povinen převzít Zboží při dodání.

  3. V případě, že je z důvodů na straně Zákazníka nutno Zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v Objednávce, je Zákazník povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním Zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

  4. Při převzetí Zboží od přepravce je Zákazník povinen zkontrolovat neporušenost obalů Zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí Zákazník zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu Zákazník potvrzuje, že zásilka Zboží splnila sjednané podmínky a na pozdější reklamaci ohledně porušení obalu nebude Dodavatelem brán zřetel.

  5. Další práva a povinnosti při přepravě Zboží mohou být upraveny zvláštními dodacími podmínkami Dodavatele.

  6. Nepřevezme-li Zákazník Zboží při dodání, je Dodavatel, kromě jiného, oprávněn od Smlouvy odstoupit a odmítnout další Objednávku/y Zákazníka.

  7. Dodavatel dodá Zboží zpravidla do 4 týdnů od uzavření Smlouvy, když výslovně upozorňuje Zákazníka, že doba dodání je závislá na výrobci Zboží a jeho komponentů. Předpokládaná doba dodání Zboží bude Zákazníkovi Dodavatelem sdělena na elektronickou adresu Zákazníka. Konkrétní doba dodání Zboží bude se Zákazníkem sjednána prostřednictvím elektronické komunikace, případně telefonicky a písemně elektronicky potvrzena.

 3. Práva z vadného plnění

  1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 ObčZ).

  2. Dodavatel odpovídá Zákazníkovi, že Zboží při převzetí nemá vady. Zejména Dodavatel odpovídá, že v době převzetí Zboží:

    1. má Zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které Dodavatel nebo výrobce popsal nebo které Zákazník mohl očekávat s ohledem na povahu Zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

    2. se Zboží hodí k účelu, který pro jeho použití Dodavatel uvádí nebo ke kterému se Zboží tohoto druhu obvykle používá,

    3. Zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

    4. Je Zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

    5. Zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

  3. Ustanovení uvedená v čl. 7. odst. 2 Obchodních podmínek se nepoužijí u Zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení Zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého Zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou Zboží mělo při převzetí Zákazníkem, nebo vyplývá-li to z povahy Zboží.

  4. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že Zboží bylo vadné již při převzetí.

  5. Práva z vadného plnění uplatňuje Zákazník u Dodavatele na adrese jeho sídla, v níž je přijetí reklamace možné. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy Dodavatel obdržel písemnou reklamaci s popisem projevu vady. Zákazník se zavazuje umožnit Dodavateli ověření existence vady/jejího projevu.

  6. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností Dodavatele za vady může upravit reklamační řád Dodavatele.

 4. Další práva a povinnosti Zákazníka a Dodavatele

  1. Zákazník nabývá vlastnictví ke Zboží zaplacením celé jeho kupní ceny.

  2. Dodavatel není ve vztahu k Zákazníkovi vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) ObčZ.

  3. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů ze Smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz. Na tuto se může Zákazník obrátit v případě, že se Dodavateli a Zákazníkovi jejich spor nepodaří vyřešit smírem. Mimosoudní vyřizování stížnosti Zákazníka zajišťuje Dodavatel prostřednictvím elektronické adresy: info@heatshop.cz. Informaci o vyřízení stížnosti Zákazníka zašle Dodavatel na elektronickou adresu Zákazníka.

  4. Dodavatel je oprávněn k prodeji Zboží na základě platného živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

  5. Zákazník bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní obchodu (včetně fotografií nabízeného Zboží) jsou chráněny autorským právem. Zákazník se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetí osobě umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu.

  6. Zákazník není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků Dodavatele a který je v souladu s jeho určením.

  7. Zákazník bere na vědomí, že Dodavatel nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetí osoby do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.

 5. Ochrana osobních údajů Zákazníka

  1. Ochrana osobních údajů Zákazníka je řešena podle pravidel Dodavatele zveřejněných samostatně na stránkách Dodavatele.

  2. Zákazník Objednávkou dává souhlas s užíváním osobních údajů Zákazníka v Zákazníkem odsouhlaseném rozsahu.

 6. Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies

  1. Dodavatel na svých webových stránkách zveřejňuje samostatně pravidla pro užívání cookies.

  2. Zákazník Objednávkou dává souhlas s užíváním cookies v Zákazníkem odsouhlaseném rozsahu.

 7. Doručování

  1. Oznámení týkající se vztahů Dodavatele a Zákazníka, zejména týkající odstoupení od Smlouvy Zákazníkem, musí být učiněna písemně a doručena poštou formou doporučeného dopisu na adresu sídla Dodavatele, osobně do sídla Dodavatele nebo na adresu elektronické pošty Dodavatele. Dodavatel doručuje na adresu bydliště Zákazníka nebo elektronickou adresu Zákazníka. Smluvní strany se zavazují bez zbytečného dokladu si potvrdit doručení elektronické komunikace. Písemnosti se považují za doručené a účinné (pokud jejich doručení nebude potvrzeno jindy a jinak) uplynutím třetího dne po odeslání (v případě, že místem doručení je ČR) nebo uplynutím patnáctého dne po odeslání (v případě, že místem doručen je adresa na území mimo ČR).

  2. Za doručené se považuje i oznámení, jehož převzetí bylo adresátem odmítnuto, které nebylo vyzvednuto nebo které se vrátilo jako nedoručitelné.

  3. Smluvní strany mohou běžnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty, a to na adresu elektronické pošty Zákazníka uvedenou v uživatelském účtu Zákazníka či uvedenou v Objednávce, resp. na adresu uvedenou na webové stránce Dodavatele.

 8. závěrečná ustanovení

  1. Pokud vztah založený Smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva Zákazníka jako spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů ČR.

  2. Je-li nebo stane-li se v důsledku změny platné právní úpravy některé ustanovení Obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, namísto neplatného ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky Smlouvy či Obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

  3. Smlouva včetně Obchodních podmínek je archivována Dodavatelem v elektronické podobě a není přístupná.

  4. Přílohu Obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od Smlouvy.

  5. Obchodní podmínky odkazují na samostatné poučení o možnosti Zákazníka odstoupit od Smlouvy a vzorový formulář pro odstoupení od Smlouvy zveřejněné na webové stránce Dodavatele.

  6. Obchodní podmínky byly zpracovány v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., ObčZ, zejména ustanovením § 1810 a násl., a nařízením vlády č. 363/2013 Sb., o vzorovém poučení o právu na odstoupení od smluv uzavřených distančním způsobem nebo mimo obchodní prostory a vzorovém formuláři pro odstoupení od těchto smluv.

  7. Obchodní podmínky nabývají platnosti od 1. 10. 2021.